Temeljem članka 37. Uredbe (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (u nastavku: Uredba (EU) 2016/679) te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), Direktorica Turističke zajednice Općine Vižinada Lidija Brdarić, dana 13. lipnja 2023. godine donosi Odluku o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka kojom se Lidija Brdarić imenuje službenikom za zaštitu osobnih podataka u Turističkoj zajednici Općine Vižinada.

Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka:

Telefon:            052 / 446 110

Fax:                   052 / 446 424

E-mail:             [email protected]

Što Opća uredba o zaštiti podataka znači za iznajmljivače

Više informacija o GDPR-u i potrebne privole možete naći ovdje.

Skip to content